Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost GO parking s.r.o., IČO: 28980158, se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 157506 (dále jen "Správce"), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti, v případech, kdy se dle zákona jedná o osobní údaj
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa

(dále jen "Osobní údaje")

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně za účelem umožnění Vaší objednávky a plnění smlouvy o parkování. Poskytnutí Vašich údajů je dobrovolné. Osobní údaje zpracováváme, neboť jejich zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zákonného důvodu zpracování a dále maximálně dalších 11 let, a to s ohledem na oprávněný zájem v souvislosti s délkou promlčecích lhůt a související nutností zajištění důkazní situace pro případ sporu. Po uplynutí tohoto období si Správce ponechá Osobní údaje v anonymizované podobě, nebude Vás tedy již možné na jejich základě identifikovat. Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupněny třetím osobám.

Vezměte na vědomí, že máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše Osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů a případně požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci Osobních údajů),
 • vyžádat si u nás přístup k Osobním údajům a tyto nechat případně opravit,
 • požadovat po nás výmaz Osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně,
 • vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
 • na přenositelnost Osobních údajů, tj. právo získat přehled Osobních údajů a tyto předat jinému správci,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit výše uvedená práva, neváhejte nás kontaktovat na privacy@goparking.cz.