Parking
at Airport
Prague

  Hodnocení služeb GO parking

Terms of trade

GENERAL TERMS OF TRADE
of GO parking s.r.o.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Pokud pojmy obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“) začínají velkými písmeny, mají význam vymezený v těchto VOP, není-li uvedeno jinak.
 • 1.2. Společnost GO parking s.r.o., IČ: 28980158, DIČ: CZ28980158, se sídlem
  Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00 (dále jen „Provozovatel“) provozuje službu GO PARKING, která spočívá v nabídce parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se na okraji obce Tuchoměřice a vzdáleném cca 2 km od odletové haly Terminálu Sever letiště Praha – Ruzyně (dále jen „Parkoviště“) se zajištěnou přepravou zákazníků a jejich zavazadel z Parkoviště k odletové hale Terminálu Sever letiště Praha – Ruzyně a zpět (dále jen „Parkovací služby“). Parkoviště je hlídané.
 • 1.3. Smlouvy mezi Provozovatelem a uživateli Parkovacích služeb (dále jen „Zákazníci“ nebo jednotlivě jako „Zákazník“), které se uzavírají prostřednictvím internetových stránek Provozovatele (www.goparking.cz), se uzavírají výhradně za těchto VOP (dále jen „Smlouva“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Provozovatel neuznává podmínky Zákazníka, které odporují nebo se liší od VOP, ledaže by je výslovně uznal před uzavřením smlouvy se Zákazníkem v písemné podobě. Takové podmínky pak platí pouze pro konkrétní smlouvu, pro kterou byly sjednány. Při užívání Parkoviště platí nad rámec VOP provozní řád Parkoviště a služby GO PARKING, vydaný Provozovatelem a zveřejněný na internetových stránkách Provozovatele (www.goparking.cz).
 • 1.4. „Parkovací šek“ – znamená jedinečný dokument, zaslaný Provozovatelem Zákazníkovi e-mailem v potvrzení objednávky Zákazníka, obsahující jedinečný čárový kód, umožňující Zákazníkovi jediný vjezd na Parkoviště a výjezd z něj. Parkovací šek bude Zákazníkovi sloužit k prokázání nároku na poskytnutí Parkovací služby ze strany Provozovatele. Zákazník je povinen si Parkovací šek s čárovým kódem vytisknout na čistý list nebarevného papíru formátu A4 a uschovat tak, aby nedošlo k jejímu zmačkání či znehodnocení. Parkovací šek obsahuje tyto údaje:
  • 1.4.1. „Parkovací doba“ – znamená dobu počítanou ve dnech, po kterou má Zákazník rezervované parkování na Parkovišti. Dnem se rozumí po sobě jdoucích 24 hodin.
  • 1.4.2. „Platnost Parkovacího šeku“ – znamená období, ve kterém je možné uplatnit Parkovací dobu. Toto období začíná běžet 5 dnů před dnem počátku Parkovací doby a končí 5 dnů po konci Parkovací doby.
 • 1.5. „Parkovací šek s platbou hotově na místě“ – znamená obsahově shodný dokument jako Parkovací šek s tou výjimkou, že nemá povahu potvrzení objednávky Zákazníka a neslouží k prokázání nároku Zákazníka na poskytnutí Parkovací služby ze strany Provozovatele. Pro poskytnutí Parkovací služby v případě použití Parkovacího šeku s platbou hotově na místě platí podmínky uvedené v článku 8. VOP.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 • 2.1. Objednávku Parkovacích služeb provádí Zákazník prostřednictvím internetových stránek Provozovatele (www.goparking.cz). Na těchto stránkách každý Zákazník vyplní objednávkový on-line formulář a vyplněnou objednávku spolu se svými identifikačními údaji odešle ke zpracování Provozovateli. Zákazník si při vyplňování objednávkového formuláře zvolí datum příjezdu a datum odjezdu, což představuje v celých dnech Parkovací dobu. Datum příjezdu může být Zákazníkem zvoleno nejdříve na den, kdy provádí odeslání objednávky. Parkovací dobu může Zákazník uplatnit pouze jednorázově kontinuálně od vjezdu na Parkoviště. Parkovací dobu může Zákazník uplatnit po celé období Platnosti Parkovacího šeku, tj. v období od 5 dnů před dnem objednaného data příjezdu do 5 dnů po dni objednaného data odjezdu.
 • 2.2. Zákazník je povinen při realizaci objednávky zadat adresu pro elektronickou poštu (e-mailová adresa), která musí mít zajištěnou technickou funkčnost od doby odeslání objednávky až do dokončení zakázky. Zejména má Zákazník povinnost zajistit při správně nastaveném spam-filtru příjem elektronické pošty (e-mailu) Provozovatele. V případě platby poštovní dobírkou je Zákazník povinen při realizaci objednávky zadat adresu pro doručení poštovní dobírky.
 • 2.3. Zprávy zasílané e-mailem od Provozovatele na e-mailovou adresu dle čl. 2.2 platí jako doručené Zákazníkovi okamžikem jejich odeslání. Za chyby přenosu Provozovatel odpovídá jen v případě chyb ze své strany. Zákazník je oprávněn předložit důkaz o nedoručené zprávě, pokud chyba nevznikla na jeho straně.
 • 2.4. Součástí objednávkového formuláře je aplikace pro zaplacení ceny za Parkovací služby. Tato cena zahrnuje cenu Parkovacích služeb na základě údajů podle článku 2.1 zadaných Zákazníkem (dále jen „Cena“). V případě, že Zákazník po vyplnění objednávkového formuláře uplatní do okénka na konci objednávky platný Promo kód, Cena bude stanovena dle aktuálního ceníku Provozovatele platného pro daný Promo kód. Zákazník provede úhradu Ceny platební kartou prostřednictvím platební brány provozované Českou spořitelnou, a.s. nebo bankovním převodem na uvedený účet (č.ú. 233380112/0300) s příslušným variabilním symbolem uvedeným v objednávkovém formuláři, nebo poštovní dobírkou.
 • 2.5. Zákazníkovi, který zvolil způsob placení Ceny platební kartou prostřednictvím platební brány provozované Českou spořitelnou, a.s., bude jeho objednávka potvrzena bezprostředně poté, co bude zaplacení Ceny v plné výši Provozovateli potvrzeno provozovatelem finančních služeb. Zákazníkovi, který zvolil způsob placení Ceny bankovním převodem, bude jeho objednávka potvrzena bezprostředně poté, co bude zaplacení Ceny v plné výši připsáno na účet Provozovatele. Potvrzení bude Zákazníkovi odesláno e-mailem na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v objednávkovém formuláři. Současně s potvrzením objednávky bude Zákazníkovi elektronicky odeslán Parkovací šek.
 • 2.6. U Zákazníka, který zvolil způsob placení Ceny poštovní dobírkou, se má jeho objednávka za potvrzenou okamžikem úhrady poštovní dobírky. Zákazník je povinen uhradit vedle Ceny také cenu služby poštovní dobírky. Oproti úhradě poštovní dobírky bude Zákazníkovi předána zásilka, obsahující Parkovací šek.
 • 2.7. Odesláním objednávky předkládá Zákazník Provozovateli nabídku na uzavření Smlouvy. V případě platby Ceny platební kartou nebo bankovním převodem je okamžikem, kdy je e-mailem Zákazníkovi doručeno potvrzení jeho objednávky Provozovatelem, uzavřena Smlouva právně závazná pro Provozovatele i Zákazníka. V případě platby Ceny poštovní dobírkou je okamžikem, kdy je poštovní dobírka uhrazena, uzavřena Smlouva právně závazná pro Provozovatele i Zákazníka. Na základě takto uzavřené Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na přidělení parkovacího místa na Parkovišti. Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
 • 2.8. Zjistí-li Zákazník po odeslání objednávky, že tato objednávka obsahuje chybně vyplněné osobní údaje, je povinen o tom e-mailem neprodleně vyrozumět Provozovatele. V tomto vyrozumění uvede, které údaje jsou v objednávce vyplněny chybně a jejich správné znění.
 • 2.9. Pokud Zákazník zjistí po odeslání objednávky, že v této objednávce chybně zadal údaje o počátku a délce Parkovací doby, má možnost informovat o tom Provozovatele prostřednictvím e-mailu. Provozovatel nezajistí změnu nesprávné rezervace, pokud žádost o změnu rezervace obdrží méně než 24 hodin před počátkem Časového úseku.
 • 2.10. Provozovatel má povinnost přidělit parkovací místo Zákazníkovi, který se prokáže platným Parkovacím šekem.
 • 2.11. Parkovací šek je přenosný. Na osobu, která Smlouvu neuzavřela, a které byl platný Parkovací šek předán, se vztahují stejná práva a povinnosti jako na Zákazníka.

3. INFORMACE O ÚDAJÍCH ZÁKAZNÍKA

 • 3.1. Osobní údaje (jméno, příjmení, případně obchodní firma, adresa, e-mailová adresa a telefon Zákazníka, dále společně jen „Údaje“), poskytnuté Provozovateli podle článku 2.1 těchto VOP Zákazníkem za účelem objednání Parkovacích služeb, budou použity výlučně k plnění a realizaci smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Provozovatel je oprávněn použít Údaje k zasílání informací o nových produktech a jiných novinkách ze své nabídky, pokud Zákazník takové zasílání neodmítne.
 • 3.2. Zákazník poskytnutím svých osobních údajů, které odešle ve vyplněném formuláři spolu s objednávkou Parkovacích služeb, uděluje dobrovolně souhlas se zpracováváním a uchováváním svých osobních údajů Provozovatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 3.3. Zjistí-li Zákazník, že zpracování jeho Údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn požadovat od Provozovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Údaje mohou být především zablokovány, změněny, doplněny nebo odstraněny. Bude-li požadavek Zákazníka oprávněný, Provozovatel neprodleně odstraní závadný stav. Nebude-li ze strany Provozovatele takové žádosti Zákazníka vyhověno, je oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedený postup je Zákazník oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů i přímo.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

 • 4.1. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku nejpozději 1 den před začátkem Platnosti Parkovacího šeku. Zákazníkovi bude v takovém případě vrácena částka zaplacené Ceny po odečtení paušálního poplatku ve výši 500 Kč na pokrytí administrativních nákladů Provozovatele na zpracování objednávky Zákazníka a zrušení objednávky, jakož i nákladů souvisejícího platebního styku. V případě, že částka zaplacené Ceny bude nižší než 500 Kč, poplatek je maximálně do výše parkovného.
 • 4.2. Žádost o zrušení objednávky zašle Zákazník spolu s číslem své objednávky přiděleném při potvrzení objednávky dle článku 2.5 VOP elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách www.goparking.cz. Zákazník v e-mailu uvede číslo účtu, na který mu bude Cena po provedení odpočtu podle článku 4.1 VOP vrácena.
 • 4.3. Žádost o zrušení objednávky přijatá později než 1 den před počátkem Platnosti Parkovacího šeku bude zamítnuta. Zaplacená Cena v takovém případě v plné výši náleží Provozovateli.

5. POUŽÍVÁNÍ PARKOVACÍHO ŠEKU

 • 5.1. Zákazník se při vjezdu na Parkoviště prokazuje platným Parkovacím šekem s vytištěným čárovým kódem. Na základě ověření tohoto kódu čtecím zařízením nebo pracovníkem Provozovatele bude Zákazníkovi umožněn vjezd na Parkoviště. V případě důvodných pochybností Provozovatele o platnosti nebo pravosti Parkovacího šeku nebude Zákazníkovi vjezd na Parkoviště umožněn.
 • 5.2. Při odjezdu z Parkoviště se Zákazník opět prokazuje Parkovacím šekem. Po jeho ověření čtecím zařízením nebo pracovníkem Provozovatele bude Zákazníkovi umožněn výjezd z Parkoviště.
 • 5.3. V případě, že Zákazník ponechá vozidlo na Parkovišti po dobu delší, než je Parkovací doba uvedená v objednávce Parkovacích služeb a jež odpovídá uhrazené Ceně, doplatí rozdíl mezi zaplacenou Cenou a konečným vyúčtováním v hotovosti na místě.
 • 5.4. Pokud Zákazník, kterému byl podle článku 2.5 VOP odeslán Parkovací šek, opustí s vozidlem Parkoviště před uplynutím Parkovací doby, na kterou si rezervoval Parkovací služby, bude mu provedeno konečné vyúčtování Parkovacích služeb a Parkovací šek pozbude další platnosti. V takovém případě nebude Zákazníkovi umožněno vrátit se zpět na Parkoviště s použitím stávajícího Parkovacího šeku bez ohledu na to, že dosud neuplynula Parkovací doba uvedená v objednávce.
 • 5.5. Za podmínek uvedených v článku 5.4 VOP nevzniká Zákazníkovi nárok na vyúčtování přeplatku nevyčerpaných Parkovacích služeb.
 • 5.6. Při ztrátě, odcizení nebo poškození Parkovacího šeku bude Zákazníkovi účtován ze strany Provozovatele poplatek nad rámec poskytnutých služeb v paušální výši 100,-Kč za ověření identity Zákazníka a rozsahu jím objednaných a zaplacených Parkovacích služeb. Veškeré ztráty, odcizení nebo poškození Parkovacího šeku je Zákazník povinen neprodleně nahlásit Provozovateli.

6. REKLAMACE

 • 6.1. Veškeré reklamace týkající se zajištění poskytnutí a rezervace Parkovacích služeb a fungování systému objednávek, úhrady Ceny a vydání Parkovacího šeku je třeba zaslat písemně na adresu Provozovatele a připojit k ní listiny, které reklamaci dokládají. V dopisu Zákazník uvede rozhodné informace, na jejichž základě poskytnuté Parkovací služby reklamuje, především pak údaje zadávané podle článku 2.1 VOP a Údaje, kdy vznikl důvod reklamace a v čem Zákazník spatřuje pochybení Provozovatele.
 • 6.2. Po obdržení reklamce identifikuje Provozovatel příčinu reklamace a vyjádří se k ní do zákonem stanovené lhůty.

7. OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • 7.1. Provozovatel si vyhrazuje práva odmítnout objednávku Parkovacích služeb a přijetí platby Ceny v případě, že je plně vyčerpána kapacita Parkoviště pro požadovaný termín.
 • 7.2. Nebude-li v případech neočekávaného výpadku elektronického systému, jiné technické závady na straně Provozovatele či situace nastalé v důsledku výjimečných okolností, na Parkovišti Zákazníkovi k dispozici parkovací místo ani do 30 minut od počátku rezervované Parkovací doby, má Zákazník právo požadovat vrácení zaplacené Ceny. Zároveň má Zákazník právo na bezplatné vytvoření nové objednávky nejdéle v rozsahu původní objednávky. Stejné nároky vzniknou Zákazníkovi i v situaci, kdy mu nebude přiděleno parkovací místo do 30 minut od počátku rezervované Parkovací doby kvůli administrativní chybě na straně Provozovatele. Nárok na vrácení zaplacené Ceny uplatňuje Zákazník okamžitě po nepřidělení parkovacího místa do výše uvedeného časového limitu u Provozovatele a zaplacená Cena mu bude vyplacena v hotovosti v plné výši. Žádost o vytvoření nové objednávky může Zákazník uplatnit u Provozovatele prostřednictvím e-mailu do 30 dnů od nepřidělení rezervovaného parkovacího místa. V této žádosti uvede své osobní údaje, číslo původní objednávky a zvolené parkoviště, počátek a dobu nové objednávky.

8. PODMÍNKY SMLUVNÍHO VZTAHU V PŘÍPADĚ  POUŽITÍ  PARKOVACÍHO ŠEKU S PLATBOU HOTOVĚ NA MÍSTĚ

 • 8.1. Odchylně od poskytnutí Parkovacích služeb v případě použití Parkovacího šeku je objednávka Zákazníka potvrzena v okamžiku, kdy při vjezdu na Parkoviště na základě přiložení Parkovacího šeku s platbou na místě k automatu s parkovacími lístky umístěného před závorou bude uvedena závora do chodu. Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva, jejíž právní závaznost pro Provozovatele i Zákazníka je však podmíněna tím, že nebude plně vyčerpána kapacita Parkoviště. V případě vyčerpání kapacity Parkoviště je Zákazník povinen jej do 30 minut od vjezdu opustit. V případě překročení tohoto limitu je Zákazník povinen uhradit parkovné za jeden den.
 • 8.2. K zaplacení ceny Parkovacích služeb dochází před výjezdem z Parkoviště na základě vložení Parkovacího šeku s platbou hotově na místě do čtecího zařízení na automatické pokladně.
 • 8.3. Pro poskytnutí Parkovacích služeb se vůbec neuplatní ustanovení odst. 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. a 2.10. článku 2. VOP, článku 4. VOP a odst. 7.2. článku 7. VOP. Ostatní  ustanovení se uplatní podle své povahy zcela nebo přiměřeně.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 9.1. Tyto VOP v platném znění jsou zveřejněny na internetových stránkách Provozovatele www.goparking.cz.
 • 9.2. Tyto VOP jsou platné od 01.06.2011 a Provozovatel si vyhrazuje právo je změnit bez předchozího upozornění. Změna je účinná zveřejněním na internetových stránkách Provozovatele www.goparking.cz.

 

Facebook

Infoline GO parking: (+420) 226 256 000

GO parking s.r.o.
Ke Kopanině 406
252 67 Tuchoměřice
GPS: 50°7'16"N, 14°17'16"E

E-mail: info@goparking.cz
Web: www.goparking.cz

For transport from the airport
call GO parking infoline:
(+420) 226 256 000