Operating Rules

Provozní řád parkoviště a služby GO parking
(dále jen „Provozní řád“)

 1. Základní údaje

  1. Služba GO PARKING nabízí parkování motorových vozidel na parkovišti nacházejícím se na okraji obce Tuchoměřice na adrese Ke Kopanině 406, 252 67 Tuchoměřice, a vzdáleném cca 2 km od odletové haly Terminálu Sever Letiště Václava Havla Praha (dále jen „Parkoviště“) se zajištěnou přepravou osob a zavazadel z Parkoviště k odletové hale Terminálu Sever Letiště Václava Havla Praha a zpět (dále jen „Parkovací služba“). Přeprava je prováděna minibusy Provozovatele (dále jen „Minibus“). Cena za přepravu osob a zavazadel Minibusy (dále jen „Přeprava“) je obsažena v ceně za parkovací službu (dále jen „parkovné“). Ceník parkovného je uveden na internetových stránkách www.goparking.cz v sekci ceník a doplatky.
  2. Provozní doba Parkovací služby - non-stop. Nebude-li Minibus déle než 3 minuty na nástupním stanovišti (viz. bod 3.2. tohoto Provozního řádu), volejte na linku GO parking +420 226 256 000. V případě jakékoliv jiné závady volejte taktéž linku +420 226 256 000.
  3. Provozovatelem Parkovací služby a správcem Parkoviště je společnost GO parking s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, Praha 8., IČ: 289 80 158, DIČ: CZ28980158 („Provozovatel“).
  4. Parkoviště je placené, hlídané a částečně zastřešené. Parkoviště je střeženo hlídačem a monitorováno automatickým kamerovým systémem. Obsluha Parkoviště je automatická. Parkovištěm se rozumí také parkovištěProvozovatele s vjezdem naproti Parkoviště (tj. přes cestu), označené „GO parking SERVIS“ (tato část Parkoviště dále také jen jako „ParkovištěSERVIS“). Parkoviště SERVIS je určené pro Zákazníky, kteří chtějí nechat provést na svém motorovém vozidle po dobu parkovací doby servisní práce. Podmínky provádění servisních prací a odlišná pravidla pro využívání Parkoviště SERVIS (tj. odlišná oproti Parkovišti s vjezdem naadrese Ke Kopanině 406, 252 67 Tuchoměřice) jsou uvedeny v článku 3. tohoto Provozního řádu.
  5. Na Parkoviště mohou vjíždět pouze motorová vozidla s platnou registrační značkou vozidla, jejichž technický stav plně vyhovuje příslušným právním předpisům a jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.
  6. Vjezdem na Parkoviště Zákazníci vyjadřují souhlas s ustanoveními tohoto Provozního řádu. Řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách Parkoviště, prohlašují, že jsou provozovateli nebo oprávněnými držiteli těchto motorových vozidel.
  7. Zákazníky se rozumí řidiči motorových vozidel, pohybujících se v prostorách Parkoviště, a tam, kde to z povahy věci vyplývá, také spolujezdci řidiče.
  8. Jakýkoliv pohyb na Parkovišti je možný pouze v souladu s podmínkami tohoto Provozního řádu.
  9. Maximální délka parkování jsou 3 měsíce, nebude-li s Provozovatelem výslovně dohodnuto na základě individuální písemné smlouvy delší období. Po překročení této doby již Provozovatel v žádném případěnenese odpovědnost za škodu na zaparkovaném vozidle.
  10. Rezervace parkovacích míst jsou možné přes internetové stránky www.goparking.cz a internetové stránky smluvních partnerů Provozovatele.
  11. Smlouvy na poskytování Parkovacích služeb se mezi Provozovatelem a Zákazníky uzavírají prostřednictvím parkovacího lístku, parkovacího šeku, parkovacího šeku s platbou hotově na místě, nebo prostřednictvím čipové karty.
  12. Při uzavření Smlouvy prostřednictvím parkovacího lístku si Zákazník při vjezdu na Parkoviště odebere parkovací lístek z automatu s parkovacími lístky umístěného před závorou a Smlouva je uzavřena vjetím na Parkoviště na základě vydaného parkovacího lístku, přičemž v takovém případě je právní závaznost Smlouvy pro Provozovatele i Zákazníka však podmíněna tím, že nebude plně vyčerpána kapacita Parkoviště. V případěvyčerpání kapacity Parkoviště je Zákazník povinen jej do 30 minut od vjezdu opustit. V případě překročení tohoto limitu je Zákazník povinen uhradit parkovné za jeden den.
  13. Při uzavření Smlouvy prostřednictvím parkovacího šeku nebo parkovacího šeku s platbou hotově na místě platí úprava uvedená ve Všeobecných obchodních podmínkách Provozovatele, uveřejněných na internetových stránkách Provozovatele www.goparking.cz.
  14. Při uzavření Smlouvy prostřednictvím čipové karty platí úprava sjednaná v individuální písemné smlouvě.
 2. Pravidla pro využívání Parkoviště

  1. Zákazníci jsou povinni při vjezdu na Parkoviště, při pohybu a zaparkování motorového vozidla a i při výjezdu respektovat tento Provozní řád, dodržovat značení na Parkovišti, pokyny hlídače Parkoviště, řidičůMinibusů a jiných osob k tomu Provozovatelem pověřených. V prostorách Parkoviště platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Zákazník je povinen dbát na plynulost a bezpečnost provozu v prostorách Parkoviště, dbát výstražných nápisů a značek a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám provozu v Parkovišti. Především je každý Zákazník povinen udržovat příjezdové a odjezdové komunikace volné pro ostatní uživatele Parkoviště.
  3. Rychlost jízdy na Parkovišti je omezena na max. 20 km/hod. Na parkovišti platí přednost zprava.
  4. Aby nebyl narušen provoz letiště, parkující motorová vozidla mohou mít při pohybu na Parkovišti zapnutá pouze obrysová světla a/nebo potkávací světla. V případě porušení této povinnosti je Zákazník povinen nahradit Provozovateli vzniklou škodu a smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.
  5. Zákazníci jsou oprávněni zaparkovat motorová vozidla výhradně do prostor (ploch) vymezených vodorovným značením („parkovací místo“).Pokud Zákazník zaparkuje motorové vozidlo takovým způsobem, že zasahuje do jiného parkovacího místa, je povinen uhradit parkovné i za takové jiné parkovací místo. Za účelem zajištění úhrady parkovného za takové jiné parkovací místo je Provozovatel oprávněn použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (dále jen "botička") s tím, že botička bude z motorového vozidla odstraněna po úhradě příslušného parkovného.
  6. Při vjezdu na Parkoviště si Zákazník odebere parkovací lístek z automatu s parkovacími lístky umístěného před závorou nebo přiloží parkovací šek, parkovací šek s platbou hotově na místě, či čipovou kartu k automatu a tímto uvede závoru do chodu. Zákazník pamatuje na to, že se závora zavírá okamžitě po každém projíždějícím motorovém vozidle - současný vjezd dvou motorových vozidel je zakázán a může vést k poškození motorových vozidel a systému automatické obsluhy Parkoviště.
  7. Parkovací lístek, parkovací šek, parkovací šek s platbou hotově na místě, nebo čipovou kartu si řidič parkujícího motorového vozidla nechá u sebe a po příletu se na nástupním stanovišti řidiči Minibusu zajišťujícího Přepravu parkovacím lístkem, parkovacím šekem, parkovacím šekem s platbou hotově na místě, nebo čipovou kartu prokáže jako uživatel Parkovací služby. Alternativně lze prokázání učinit u vozidla.
  8. V případě, že Zákazník vjel na Parkoviště na základě vydaného parkovacího lístku nebo emailem doručeného parkovacího šeku s platbou hotově na místě, před výjezdem z Parkoviště se parkovací lístek nebo parkovací šek s platbou hotově na místě a případně také slevový kupón vloží do čtecího zařízení na automatické pokladně a uhradí se řádnými platidly, tj. pravými a nepoškozenými bankovkami a případně mincemi, částka za parkovné uvedená na displeji, popřípadě platební kartou, kterou pokladna bude akceptovat. V případě přeplatku automatická pokladna vrací přeplatek. Pokladna vydá na požádání daňový doklad. V případěporuchy pokladny nebo na základě rozhodnutí hlídače Parkoviště, řidiče Minibusu či jiné osoby pověřené Provozovatelem se parkovné uhradí této osobě oproti potvrzení o přijaté platbě. Řidič parkujícího motorového vozidla je odpovědný za škody způsobené Provozovateli použitím nepravých nebo poškozených bankovek a mincí a dále bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
  9. V případě, že Zákazník vjel na Parkoviště na základě parkovacího šeku a překročí dohodnutou parkovací dobu, bude mu umožněn výjezd z Parkoviště poté, co uhradí nedoplatek parkovného. Úhrada nedoplatku bude provedena způsobem uvedeným v bodu 2.8. tohoto Provozního řádu.
  10. V případě, že Zákazník vjel na zastřešenou část Parkoviště, a to přiložením parkovacího lístku, parkovacího šeku, parkovacího šeku s platbou hotově na místě ke čtecímu zařízení a průjezdem vjezdovým zařízením se závorou, bude mu umožněn výjezd z Parkoviště poté, co uhradí doplatek za parkování v zastřešené části Parkoviště. Úhrada bude provedena způsobem uvedeným v bodu 2.8. tohoto Provozního řádu. Doplatky jsou uvedené rovněž na www.goparking.cz/doplatky.
  11. V případě, že Zákazník vjel na zastřešenou část Parkoviště, a to přiložením čipové karty ke čtecímu zařízení a průjezdem vjezdovým zařízením se závorou, bude mu doplatek za parkování v zastřešené části Parkoviště připočten do pravidelného vyúčtování. Cena doplatku je uvedena na www.goparking.cz/doplatky.
  12. V případě ztráty parkovacího lístku, parkovacího šeku, parkovacího šeku s platbou hotově na místě, nebo čipové karty bude Zákazníkovi umožněn výjezd motorového vozidla na základě manuálního zásahu do automatické obsluhy Parkoviště poté, co uhradí parkovné (týká se parkovacího lístku a parkovacího šeku s platbou hotově na místě) nebo nedoplatek parkovného (týká se parkovacího šeku), manipulační poplatek za manuální zásah do automatické obsluhy Parkoviště ve výši 5 000 Kč a s řidičem Minibusu sepíše zápis o ztrátě parkovacího lístku, parkovacího šeku, parkovacího šeku s platbou hotově na místě, nebo čipové karty, a předloží mu osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (tzv. malý technický průkaz), průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a řidičský průkaz, a z těchto dokumentů bude vyplývat oprávnění nakládat s parkujícím motorovým vozidlem.
  13. Do 30 minut po řádném zaplacení parkovného (týká se parkovacího lístku a parkovacího šeku s platbou hotově na místě) nebo nedoplatku parkovného (týká se parkovacího šeku) dle bodu 2.8., 2.9. a 2.10. tohoto Provozního řádu musí Zákazník se zaparkovaným motorovým vozidlem odjet z Parkoviště, jinak je nutné uhradit parkovné za další den.
  14. Při odjezdu z Parkoviště se parkovací lístek, parkovací šek, parkovací šek s platbou hotově na místě, či čipová karta přiloží na vyznačené místo výjezdového stojanu a otevře se závora. Pokud v případě vjezdu na Parkoviště na základě parkovacího šeku bude překročena dohodnutá parkovací doba, závora se otevře až zaplacením nedoplatku dle bodu 2.9. tohoto Provozního řádu.
  15. Je zakázáno parkovat mimo prostory (plochy) vymezené vodorovným značením. Pokud Zákazník zaparkuje motorové vozidlo takovým zakázaným způsobem, je povinen uhradit parkovné za dvě parkovací místa a navíc za porušení této povinnosti má Provozovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den takového protiprávního parkování.
  16. Motorová vozidla odhlášená z evidence motorových vozidel, vozidla zjevnětechnicky trvale nezpůsobilá k provozu a motorová vozidla, která jsou na Parkovišti zaparkovaná déle než 3 měsíce, se považují za motorová vozidla překážející provozu na Parkovišti, nejde-li o parkování na základěindividuální písemné smlouvy dle bodu 1.9. Provozního řádu.
  17. Motorová vozidla překážející provozu na Parkovišti nebo vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto Provozním řádem mohou být na náklady majitelů těchto vozidel odtažena z prostor Parkoviště a majiteli vydána až po uhrazení parkovného, smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč a ostatních nákladů. Za motorová vozidla překážející provozu na Parkovišti se také považují motorová vozidla: - s bezdůvodně spuštěným alarmem; - se zapnutými znameními o změně směru jízdy, výstražnými znameními, dálkovými světly nebo světly do mlhy (mlhovkami); - uvedená v bodu 2.16 a 2.17 Provozního řádu.
  18. Vjezd a parkování motorových vozidel, které nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích, vozidel s úniky provozních kapalin nebo s jinými technickými závadami je zakázán, a v případě vzniku škody způsobené špatným technickým stavem motorového vozidla je majitel motorového vozidla povinen zaplatit pokutu 5 000 Kč a škodu uhradit.
  19. V zaparkovaných motorových vozidlech nesmí po zaparkování zůstat žádné osoby, zvířata anebo látky, které mohou způsobit škodu nebo jinak narušit užívání Parkoviště.
  20. Osoby, které se pohybují v prostorách Parkoviště, jsou odpovědné za jakoukoliv škodu, kterou svým jednáním způsobí Provozovateli nebo třetím osobám.
  21. Provozovatel je oprávněn za účelem zajištění úhrady škody a smluvní pokuty, vzniklé v souvislosti s využíváním Parkoviště, použít na parkující motorová vozidla, nebudou-li odtažena, botičky. Zákazníkovi pak bude umožněno vyjet z Parkoviště, případně převzít motorové vozidlo z odstavné plochy pro odtažená vozidla až poté, co budou škoda a ostatní pohledávky uhrazeny, případně, nebude-li možné výši škody určit, až po vyhotovení zápisu o zjištění škody se závazkem řidiče k úhradě zjištěné škody.
  22. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození věcí ponechaných v zaparkovaných motorových vozidlech. Provozovatel odpovídá za škodu na vozidlech oprávněně umístěných na Parkovišti včetně jejich obvyklého příslušenství ve smyslu ustanovení § 2945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Za příslušenství vozidla se považuje např. rezervní pneumatika, zvedák, montážní nářadí, autorádio, jakož i další příslušenství, které náleží vlastníku vozidla a které je určeno k tomu, aby bylo s vozidlem trvale užíváno. Provozovatel však neodpovídá za škodu na motorovém vozidle, ke které dojde z důvodů, které nemají původ v provozní činnosti Provozovatele (např. blesk, kroupy a jiné živelní pohromy nebo samovznícení motorového vozidla).
  23. Zákazník je povinen zajistit vozidlo proti odcizení, tj. především vozidlo, které opouští, vždy řádně uzamknout, uzavřít jeho okna a zajistit bezpečnostními zřízeními, které jsou součástí vybavení daného vozidla nebo které má Zákazník k dispozici. Je zakázáno ponechávat v zaparkovaném vozidle jakékoliv klenoty, finanční hotovost a jiné cennosti.
  24. Před opuštěním vozidla je každý Zákazník povinen zkontrolovat, že vozidlo má vypnutý motor a zhasnutá světla.
  25. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Zákazníka z provozních důvodů přemístit zaparkované motorové vozidlo na své náklady na jiné parkovací místo v rámci Parkoviště. Provozovatel je odpovědný za škodu, která by v důsledku takového přemístění vznikla.
 3. Odlišná pravidla pro využívání Parkoviště SERVIS

  1. Parkoviště SERVIS je určené pro ty Zákazníky, kteří chtějí nechat provést na svém motorovém vozidle po dobu parkovací doby servisní práce, kdy se jedná zejména o mytí a čištění (dále jen „servisní práce“). Servisní práce budou realizovány na základě samostatného smluvního vztahu mezi Zákazníkem a společností CAR POINT Karlovy Vary s.r.o., IČ: 29107164 (dále jen „CAR POINT“), či společnosti, která je ve vztahu k CAR POINT ovládanou nebo ovládající. Servisní práce budou prováděny v prostorách CAR POINT, které bezprostředně navazují na Parkoviště SERVIS.
  2. Po dobu, po kterou bude motorové vozidlo pro účely provedení servisních prací v prostorách CAR POINT, odpovídá za škodu na vozidle CAR POINT, přičemž její pověřený pracovník převezme od Zákazníka při objednávce servisních prací klíče od vozidla.
  3. Parkovné a nedoplatek za překročení parkovací doby u parkování na základě parkovacího šeku se v případě parkování na Parkovišti SERVIS hradí pověřenému pracovníkovi CAR POINT současně s úhradou ceny za servisní práce, ledaže se jedná o Zákazníka, který vjel na ParkovištěSERVIS na základěčipové karty nebo na základě parkovacího šeku (nepřekročil-li parkovací dobu). Okamžikem uhrazení parkovného, popřípadě nedoplatku, a ceny za servisní práce, dochází k ukončení parkovací doby a ke vzniku práva Zákazníka na převzetí klíče od vozidla.
  4. Zákazník, který si po vjezdu na Parkoviště SERVIS neobjedná u CAR POINT servisní práce, nevznikne právo na Přepravu a je povinen Parkoviště SERVIS opustit ve lhůtě 30 min od vjezdu, jinak mu vznikne povinnost úhrady parkovného za Parkovací službu.
 4. Pravidla pro využívání Přepravy

  1. Provozovatel zajišťuje Přepravu viditelně označenými Minibusy.
  2. Nastupování do Minibusů a vystupování z nich vč. naložení vyložení zavazadel probíhá na vymezeném místě resp. v místě určeném řidičem minibusu na Parkovišti a v místě určeném pro minibusy Provozovatele u odletových hal Terminálů Sever letiště Václava Havla Praha. Zákazníci, kteří si v souladu s článkem 3. tohoto Provozního řádu objednají servisní služby, budou naložení na Parkovišti SERVIS a po příjezdu z letiště budou vyloženi před recepci CAR POINT, nacházející se v bezprostřední blízkosti Parkoviště SERVIS, přičemž Zákazník musí řidiči Minibusu předem sdělit, že má vozidlo zaparkované na Parkovišti SERVIS.
  3. Vymezené místo na Parkovišti je umístěné u servisní budovy, nacházející se poblíž výjezdového stojanu.
  4. Místo určené řidičem je místo sloužící k nastupování do Minibusu a vystupování z něj (naložení a vyložení zavazadel) u vozidla Zákazníka.
  5. Z Přepravy mohou být vyloučeni Zákazníci, kteří jsou podnapilí, pod vlivem omamných a psychotropních látek, narušující pozornost řidičů Minibusůanebo Minibusy znečišťující nebo je mohou znečistit.
  6. Řidiči na požádání pomohou s naložením a vyložením zavazadel Zákazníka. Takové každé zavazadlo musí splňovat hmotnostní limit 20 Kg. V případě způsobení škody řidičem na zavazadle přesahujícím povolenou váhu nenese Provozovatel Parkoviště v žádném případě odpovědnost.
 5. V prostorách Parkoviště je zakázáno:

  1. Dělat údržbu a opravy parkujících motorových vozidel, včetně doplňování provozních tekutin a pohonných hmot a manipulování s nimi.
  2. Čistit vnitřek parkujících motorových vozidel, vysypávat a odhazovat nedopalky cigaret, oklepávat bláto z parkujících motorových vozidel a jakékoli další znečišťování parkovacích ploch a areálu Parkoviště.
  3. Mýt nebo čistit karosérie a motory parkujících motorových vozidel.
  4. Dále je na Parkovišti i z bezpečnostních důvodů Zákazníkům zakázáno:
   • Pohybovat se po Parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.
   • Kouřit a používat otevřený oheň.
   • Setrvávat v zaparkovaných vozidlech na delší než nezbytně nutnou dobu.
   • Jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech či na jiných prostředcích (např. motokárách).
   • Nechat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).
   • Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí.
   • Umisťovat na Parkovišti letáky, transparenty, hesla, výzvy apod. a to i připevněných na karoserie parkujících motorových vozidel.
   • Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetněsázek, loterii nebo hazardních her.
   • Poškozovat zařízení vlastníka Parkoviště instalovaná na Parkovišti.
  5. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku Provozního řádu je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu 5 000 Kč a uhradit způsobenou škodu.
 6. Závěrečná ustanovení

  1. Řidiči Minibusů, hlídač Parkoviště a/nebo jiné osoby pověřené Provozovatelem jsou, uznají-li to za vhodné, oprávněni od Zákazníků porušujících Provozní řád požadovat vysvětlení, jsou oprávněni požadovat příslušnou pokutu a jiné nároky, zabránit v odjezdu zaparkovaných motorových vozidel, budou-li mít pochybnosti, anebo případně Zákazníky vykázat z Parkoviště.
  2. Dílčí neplatnost některých ustanovení Provozního řádu nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
  3. Poskytovatel je oprávněn Provozní řád jakkoliv měnit nebo upravovat. Tento Provozní řád je určen všem osobám, které vstupují do prostoru Parkoviště a je závazný v aktuálním účinném znění.
  4. Protizákonné jednání jakýchkoliv osob vyskytujících se v prostorách Parkoviště řeší na základě oznámení postižených Policie ČR a ostatní orgány činné v trestním řízení.
  5. Provozní řád v tomto znění nabývá účinnosti dne 26. 1. 2016.